Algemene Verkoopvoorwaarden

Toepassing

Op alle bestellingen die u doet op de website van de boterletteractie.nl zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle transacties lopen via Mollie Payments.

Door een bestelling bij boterletteractie.nl te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van Mollie Payments.

Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van zijn vrijblijvend. Boterletteractie.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt pas tot stand als boterletteractie.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. boterletteractie.nl  heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Levering

De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling op het door u aangegeven moment. Lukt dat toch helaas niet, ontvangt u hier tijdig bericht van.

Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden of als u de artikelen heeft opgehaald.

Reclames en aansprakelijkheid

Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk aan boterletter.nl te melden.

Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft boterletteractie.nl de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

Bestellingen/communicatie

Boterletteractie.nl is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en boterletteractie.nl, tenzij er sprake is van grove schuld van boterletteractie.nl.

Diversen

In het geval van overmacht heeft boterletteractie.nl het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Recht

Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Zijn er klachten, gebreken of vragen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Rotaryclub Vlaardingen
info@rotary-vlaardingen.nl
www.rotery-vlaardingen.nl

KVK 40346338

Rotaryclub Vlaardingen is een ANBI instelling. Onze gegevens zijn: Stichting Community Service
KVK 41141274